Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

  Administrator Danych Osobowych

My, GASTRO MUSIC Radosław Witkowski, ul. Szafirowa 36,62-571 Stare Miasto k/Konina,
NIP 665-169-78-15, REGON 300687217 

jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

  Inspektor Ochrony Danych

Funkcję i zadania Inspektora Ochrony Danych wypełnia Administrator Ochrony Danych.

  Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o współpracy oraz w celu jej wykonania (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Będziemy przetwarzać Twoje dane również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ustanie Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres,
w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. Okres ten wynosi 6 lat od końca roku, w którym umowa ustała.

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  d) prawo do przenoszenia danych;
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu.

Powyższe prawa możesz zrealizować przysyłając listem poleconym odpowiednie oświadczenie na adres: GASTRO MUSIC Radosław Witkowski, ul. Szafirowa 36,
62-571 Stare Miasto k/Konina lub na adres e-mail: rodo@lokalkuchcik.pl

  Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.

  Odbiorcy danych

Informujemy, iż do Twoich danych osobowych będą miały dostęp podmioty przetwarzające te dane w naszym imieniu w rozumieniu art. 28 RODO przykładowo mogą to być podmioty świadczące nam usługi księgowe, dostaw towarów czy usługi informatyczne.

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w stosunku do Twoich danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz dane nie będą profilowane.